KBT

Kognitivně-behaviorální terapie představuje vědecky podložený směr současné psychoterapie, jehož účinnost byla prokázána u velké šíře psychických poruch a problémů. Vychází z předpokladu, že chování a myšlení, které působí lidem potíže, je získané během života a jako takové jej lze odstranit.  V průběhu terapie se každý člověk toto chybné chování a myšlení může naučit rozpoznat, odnaučit a začlenit do svého života nové, užitečnější formy myšlení a chování.

Terapeut je v terapii vždy aktivním a podporujícím průvodcem na nové cestě k samostatnému zvládání potíží. Hlavními metodami práce je vysvětlení potíží, zpracovávání pocitů a myšlenek, nalézání a trénink nových způsobů myšlení a chování, zpevňování nových dovedností. Mezi další metody patří například relaxace, hraní rolí, nácvik zklidňujícího dýchání apod. Důležitou součástí terapie jsou „domácí úkoly“, které pomohou pracovat na problému i mezi sezeními a přenášet nové chování do jeho přirozeného prostředí. Nové vlny kognitivně-behaviorální terapie s sebou přinesly také širokou integraci s jinými psychoterapeutickými směry, ale také například buddhistickými a jógovými strategiemi, konceptem mindfulness atd.

Pro kognitivně-behaviorální terapii je charakteristické, že:

 • je krátkodobá a jasně časově omezená
 • je zaměřena na konkrétní ohraničené problémy
 • je zaměřena na přítomnost
 • je systematická a edukativní
 • vztah mezi terapeutem a klientem je založen na podpoře a aktivní spolupráci
 • jejím konečným cílem je co nejrychlejší soběstačnost klienta.

Kognitivně-behaviorální terapie se ukázala jako účinnou formou léčby například u následujících psychických problémů:

 • úzkostné poruchy (jednotlivé fobie, agorafobie, panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, hypochondrická porucha)
 • poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha)
 • manželské a rodinné problémy
 • sexuální dysfunkce
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, obezita)
 • různé formy závislostí
 • poruchy osobnosti
 • psychotické poruchy (schizofrenie)
 • mentální retardace (nácvikové programy osobních a sociálních dovedností)
 • poruchy chování u dětí (školní fobie, úzkostné poruchy, autismus, enuréza, enkopréza)
 • chronické somatické nemoci
 • a dalších.